TÁCH NHÓM 8 ĐỐI TƯỢNG THÀNH 2 PHẦN BẰNG NHIỀU CÁCH KHÁC NHAU - MẪU GIÁO LỚN