DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

 

 

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Trình độ CM

1

Mai Nữ Anh Phương

Hiệu trưởng

ĐHSPMN

2

Cáp Thị Thấy

P. Hiệu trưởng

ĐHSPMN

3

Trần Thị Lan

P. Hiệu trưởng

ĐHSPMN

4

Cáp Thị Thùy

GV - TTMG

ĐHSPMN

5

Lê Thị Thanh Hương

Giáo viên

ĐHSPMN

6

Lê Thị Tình

Giáo viên

ĐHSPMN

7

Lê Thị Diệu Ái

Giáo viên

ĐHSPMN

8

Lê Thị Ánh Thương

Giáo viên

ĐHSPMN

9

Lê Thị Thùy Linh

Giáo viên

ĐHSPMN

10

Nguyễn Thị Tỵ

GV-TPTNT

ĐHSPMN

11

Lê Thị Sương Thu

GV-TTNT

ĐHSPMN

12

Phạm Thị Khánh Nhung

Giáo viên

ĐHSPMN

13

Nguyễn Thị Trân

Giáo viên

ĐHSPMN

14

Cáp Thị Duyên

Giáo viên

CĐSPMN

15

Lê Thị Như Ý

GV-TPTMG

CĐSPMN

16

Nguyễn Thị Cân

Giáo viên

CĐSPMN

17

Nguyễn Thị Thu

Giáo viên

CĐSPMN

18

Nguyễn Thị Hải

Giáo viên

CĐSPMN

19

Nguyễn Thị Mai

Giáo viên

CĐSPMN

20

Hoàng Thị Anh Thi

Giáo viên

CĐSPMN

21

Lê Thị Tám

Giáo viên

TCSPMN

22

Lê Thị Minh Hà

NVKT - TTTVP

Đại học kế toán

23

Lê Thị Uyên Nhi

Nhân viên Y tế

Trung cấp Y tế

24

Cái Thị Hải

Nhân viên dinh dưỡng

TC chế biến món ăn

25

Lê Thị Vui

Nhân viên dinh dưỡng

TC chế biến món ăn

26

Nguyễn Thị Uyên

Nhân viên dinh dưỡng

TC chế biến món ăn

27

Nguyễn Thị Ny

Nhân viên dinh dưỡng

SC chế biến món ăn